Regulamin dla podmiotów innych niż konsumenci obowiązujący od 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECHNIKA-GRZEWCZA.EU

WERSJA DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ KONSUMENCI

 

1

Definicje

 

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin sklepu internetowego Technika-grzewcza.eu dla podmiotów innych niż konsumenci;
 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.technika-grzewcza.eu oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet;
 • Sprzedający – Rafał Kubala, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARMET – GRUPA SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 162 F , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 954 283 41 37;
 • Kupujący – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonujący zakupu Towarów w Sklepie Internetowym;
 • Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym;
 • Konto kupującego - konto w Sklepie Internetowym utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla Kupującego pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu, ustalonymi przez Kupującego

 

2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest skierowany do Kupujących niebędących konsumentami. Regulamin sklepu internetowego obowiązujący konsumentów jest odrębnym dokumentem, dostępnym pod adresem www.technika-grzewcza.eu.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy Kupujący może uzyskać w dowolnym momencie, za pośrednictwem linku „REGULAMIN” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedający.

 

3

Rejestracja

 

 1. Kupujący może dokonać rejestracji Konta kupującego w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Niezbędnym elementem procedury dokonywania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury rejestracji uniemożliwia zakończenie procedury.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta użytkownika wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania Rejestracji. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta użytkownika. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie prawidłowej aktywacji Konta użytkownika.

 

4

Procedura zamówienia

 

 1. Sprzedający podaje Kupującemu przed zawarciem umowy jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje w języku polskim, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności Sprzedający podaje Kupującemu rodzaj Towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 2. Zamówienie Towarów odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu lub w procedurze zamówienia jako gość.
 3. Wysłanie formularza zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu.
 4. Kupujący przed wykonaniem czynności określonej w ust. 3 powyżej, powinien zaakceptować niniejszy Regulamin.
 5. Złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Kupującego. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów zamawianych Towarów. Termin potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego automatycznie wydłuża się, jeżeli wypada na dni wolne od pracy.
 6. Po wykonaniu czynności w ustępie 3, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia ustaleń drogą e-mailową.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 8. Kupujący ma prawo do skorygowania zamówienia do momentu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Stan realizacji zamówienia jest możliwy do uzyskania od Sprzedającego.

 

5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. przelewem przed dostawą towaru;
  3. przesyłka za pobraniem.
 3. W przypadku płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Sprzedający może zażądać przedpłaty zadatku za pomocą przelewu bankowego. Jeżeli Kupujący nie opłaci pozostałej części należności w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia, Sprzedający ma prawo do zachowania zadatku.
 4. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w razie braku zapłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia procedury składania zamówienia.
 5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedającego to: 33 1600 1462 1808 9186 8000 0001.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych lub z winy Sprzedającego, wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie na jego konto.

 

6

Dostawa

 

 1. Kupujący ponosi koszty Dostawy Towaru, chyba że z oferty, promocji, lub indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym wynikają inne ustalenia.
 2. Towar może zostać dostarczony Kupującemu poprzez:
  1. odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego;
  2. przesyłką kurierską.
 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli Kupujący otrzymuje Towar poprzez firmę kurierską, jest on obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.
 5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty udzielenia informacji o dostępności Towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Towaru, Sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Sprzedający może również sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu wraz z odpowiednimi elementami wyposażenia Towaru oraz sporządzonymi w języku polskim instrukcjami obsługi, konserwacji i innymi dokumentami wymaganymi przez odrębne przepisy.

 

 

 

7

Wyłączenie rękojmi

 

 1. Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Wady fizyczne mogą zostać usunięte w razie udzielenia gwarancji na Towary. Procedurę gwarancyjną zawiera karta gwarancyjna dołączana do Towaru.

 

8

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany cen i ilości Towarów oraz przeprowadzenia dowolnych akcji promocyjnych w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedający wyjaśnia przepisy niniejszego Regulaminu na wniosek Kupującego.
 5. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.